...

İktisat Bölümü

İktisat Programı Hakkında Bilgi

Kuruluş

Fakültemiz, İşletme, İktisat ve Uluslararası İlişkiler Bölümü olmak üzere Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bakanlar Kurulunun 01.09.1997 tarihli kararıyla, 03.09.1997 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak kurulmuştur. 2001–2002 eğitim-öğretim yılında İktisat Bölümü, 2003–2004 eğitim-öğretim yılında İktisat İkinci Öğretim Bölümü öğrenci almaya başlanmıştır. İktisat Bölümünün bağlı olduğu Fakültemiz, 29.05.2007 Tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı kanun ile kurulan Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlanmıştır. Eğitim dili Türkçedir.

Kazanılan Yeterlik

Programda mevcut olan derslerin tümünü başarıyla tamamlayan öğrencilere İKTİSAT alanında lisans diploması verilir.

Yeterlilik Düzeyi

Lisans

Kabul ve Kayıt Şartları

Ülkemizde, üniversitelere giriş için ÖSYM tarafından yapılan sınavlardan başarılı olmak gereklidir. Lisans programlarına giriş sadece bu sınavdan alınan puana bağlıdır. Öğrenciler, sınav sonucunda aldıkları puanlara göre, girebilecekleri bölüm tercihlerini sıralayarak, tercih formlarını öğrenci seçme yerleştirme merkezine (ÖSYM) gönderirler. ÖSYM, YÖK'e bağlı bir kurumdur. ÖSYM, bütün başvuruları alır, başvuruları puan türüne göre gruplar, puanları en yüksekten en düşüğe doğru sıralar, tercih edilen puan türüne göre bütün mevcut programları listeler ve öğrencileri tercih ettikleri programlardan birine yerleştirir. Ülkemizdeki üniversitelere girecek yabancı öğrencilerin seçimi, Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) adı verilen merkezi bir sınav sonuçlarına göre belli bir kontenjan çerçevesinden yabancı uyruklu öğrenci de kabul edilir.

Kayıt için gerekli belgeler;

1 - Lise ve dengi okul diploması,

2 - ÖSYM tarafından verilen yerleştirme sonuç belgesi.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türk Yükseköğretim kurularında önceki öğrenmenin tanınması süreci henüz başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi'nin tüm programlarında önceki öğrenmenin tanınması tam olarak başlatılmış değildir.

Ancak,  programların eğitim planlarında yer alan Bilgisayar ve İngilizce gibi dersler için her akademik dönem başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu derslerden beklenen öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler yapılan sınavlara girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf olurlar.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

İktisat alanında lisans derecesi elde edebilmek için öğrencilerin programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmesi gerekmektedir.

Program Profili

İktisat Bölümünün temel amacı, hızla değişen ve gelişen bir dünyada öğrencilere; iktisadi olayları analiz edebilmeleri, tahminlerde bulunabilmeleri ve doğru karar alabilmeleri için gerekli olan bilgi ve donanımı kazandırmaktır. Üniversite sonrası yaşamda kullanılacak ekonomik ilke ve araçların öğretilmesi ve böylece hızla değişen küresel koşullar karşısında başarılı olmaya çalışan ekonomik birimlerin gereksinimi olan kaliteli işgücünün yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. İnsan yaşamının her alanda yararlı olabilecek olan sistemli ve bağımsız düşünme yeteneğini geliştirmek ve öğrencilere iktisadi konularda bilimsel disiplin kazandırmak amaçlanmaktadır.

Program Çıktıları

Bilgi (Kuramsal, Olgusal) Kazanımına İlişkin Çıktılar

 • İktisadi konularda temel kavramlar ve ekonomik göstergeler hakkında bilgilere sahiptir.
 • Bireyler, piyasalar ve ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.
 • İktisat biliminde yaşanan dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.
 • Bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkilediklerini analiz edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

Beceri Kazanımına İlişkin Çıktılar

 • İktisada egemen olan ilkeler ışığında, iktisat politikalarının işletmeler ve bireyler bakımından etkilerini açıklayabilme becerisine sahiptir.
 • İktisat politikalarının etkilerini inceleyebilme ve uygulanan politikaları analiz edebilme becerisine sahiptir.
 • Para, Banka ve Finansal sistemin temel öğeleri ve bu öğelerin işleyişlerini yorumlama becerisine sahiptir.
 • Ekonomiye ilişkin sayısal verilerle çalışabilme, istatistiksel veri analizi ile ilgili araçları kullanabilme becerisine sahiptir.
 • İktisadi teoriden hareketle güncel ekonomik olayları sosyolojik bir bakış açısıyla yorumlayabilme becerisine sahiptir.
 • İktisadi teorileri sayısal olarak modelleme becerisine sahiptir.
 • İktisadi değişkenleri tanımlayabilme ve değişkenler arasındaki ilişkiler yorumlayabilme becerisine sahiptir.
 • Yetkinlik Kazanımına İlişkin Çıktılar
 • Bir araştırmada uygulaması gereken aşamaları bilme ve bilimsel araştırma yapabilme yetkinliğine sahiptir.
 • İktisadi konularda edindiği bilgi ve becerileri yazılı, sözlü ve görsel araçları kullanarak aktarır.
 • Dünya kültürlerine açık, farklı inanç, düşünce ve yaşam biçimlerine saygılı, bilimsel düşünce çerçevesinde bilgiyi sorgulama yetkinliğine sahiptir.
 • Farklı disiplinlerden oluşmuş takımlar içerisinde iş görebilme ve inisiyatif alabilme, önderlik edebilme yetkinliklerine sahip olur.
 • Sektör ve makroekonomi bazında ekonomiyi değerlendiren rapor hazırlama donanımına sahip olur.
 • Çevre bilinciyle sürdürülebilir büyüme ve kalkınmanın önemini kavrar.
 • Profesyonel ve etik sorumlulukların bilincinde olarak küresel ekonomik gelişmelerin gerektirdiği bilgi ve becerilerini yenileyebilme yetkinliğine sahip olur.
 • İş hayatında karşılaşılan hukuksal sorunlarda hakkında çözüm geliştirebilme yeteneği kazanır.

Mezunların İstihdam Profilleri

Bu bölümden mezun olan öğrenciler “İktisatçı” ya da “Ekonomist” unvanı almaktadırlar. Mezunlar, almış oldukları eğitime bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin söz konusu olduğu tüm sektörlerde istihdam edilebilmektedir.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

Ders Planı

Yürütülen program için bir dönemde 30 AKTS olacak şekilde dönem bazında verilen derslerin alınması gerekir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler her ders için en az 1 ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavları katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı % 60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bir dersten (AA),(BA),(BB),(CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. (DC) ve (DD) notları şartlı başarılı notlardır. Öğrencinin DC veya DD notu aldığı bir dersten başarılı olması için genel not ortalamasının en az 2.0 olması gerekir.

Mezuniyet Şartları

Programı başarıyla tamamlamak için 4.00 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı not ortalaması elde etmek ve 240 AKTS’lik ders almak gerekir.

Çalışma şekli

Tam Zamanlı

Bölüm Olanakları

Bölümde eğitim öğretim faaliyetleri 2 Profesör, 2 Doçent, 5 Yardımcı Doçent, 6 araştırma görevlisi ile yürütülmektedir. Fakülte bünyesinde 1’i konferans salonu, 2’si bilgisayar laboratuvarı olmak üzere 18 adet 1106 kişi kapasiteli derslik bulunmaktadır. Bilgisayar laboratuvarlarında 75 adet bilgisayar yer almaktadır.